قبل از دریافت حیوان با مراجعه به دامپزشکی از سلامت حیوان مطمین شوید...